logo sawa

ПРОЦЕДУРИ ЗА НАДЛЕЖНА ПРОВЕРКА НА КЛИЕНТИТЕ

ПРОЦЕДУРИ ЗА НАДЛЕЖНА ПРОВЕРКА НА КЛИЕНТИТЕ

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

ПРОЦЕДУРИ ЗА НАДЛЕЖНА ПРОВЕРКА НА КЛИЕНТИТЕ

За съответствие на международното законодателство във връзка с борбата срещу движение на парични средства придобити от криминална дейност, трябва да получим долуспоменатата информация от всеки наш клиент.

Изискванията на процедурите за надлежна проверка на клиентите (т.н. дю дилиджънс) се различават в зависимост от юрисдикцията и вида на компанията. При необходимост, могат да бъдат поискани допълнителни документи.

САВА Мениджмънт ООД

БЕЛИЗ

БЕЛИЗ

Преди покупката на нова компания, необходимо е да предоставите следната информация и документи:

Информация, отнасяща се до компанията:

- кратко описание на планираната търговска дейност

- География на бизнеса

- Източник на средстваи активиза учредяване на компанията

От всяко физическо лице, явяващо се Директор, Акционер, или Бенефициарен собственик на Дружеството, ще са необходими следните документи:

- Цветно копие на паспорта

- Цветно копие нанационална лична карта (ако приложимо)

- Доказателство за постоянен адрес (фактура за комунални услуги за постоянния адрес, банково извлечение, какъвто и да било издаден от държава документ, включващ постоянния адрес, и т.н.)

- Банкова референция, издадена отбанката,където лицето поддържалична банкова сметка

- Контактни данни:

* Мобилен телефон

* E-mailадрес

* Уебсайт (при наличието на такъв)

От всяко юридическо лице, явяващо се Директор, Акционер, или Бенефициарен собственик на Дружеството, ще са необходими следните документи:

- Цветни копия на:

* Удостоверение за учредяване

* Меморандум за учредяване и Устав на Дружеството (Дружествен Устав / Регулиращ устав)

* Удостоверение за актуално състояние / Удостоверение за актуално състояние и потвърждение за възложени задължения издадени не по-рано от 6 месеца

* Регистър на директоритеиРегистър на Членове

* Цветни копия напаспортите/ лични картинадиректорите и акционерите

* Договор за доверително управление (ако има номинален акционер)

САВА Мениджмънт ООД

Категория: