logo sawa

РЕЧНИК

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

А

 

Акции на приносител - сертификат за акции, издаден на “приносител”, а не на определено физическо или юридическо лице. Акциите на приносител дават право на собственост на всяко лице, което държи сертификата. Обикновено, обаче, се изисква сертификатът да бъде депозиран в регистрирано хранилище. В повечето юрисдикции собственикът на сертификата за акции на приносител трябва да бъде разкрит на лицензирания регистратор на дружеството.

 

Апостил – апостилът е писмена заверка на официален документ, издадена съгласно Хагската Конвенция от 5 октомври 1961. Когато документът е издаден в държава, подписала Хагската Конвенция и е заверен с апостил, той се признава за валиден във всички държави-членки на Конвенцията и не изисква друга допълнителна заверка.

 

САВА Мениджмънт ООД

 

 

Акции на приносител - сертификат за акции издаден на “приносител”, а не на определено физическо или юридическо лице. Акциите на приносител дават право на собственост на всяко лице, което държи сертификата. Обикновено, обаче, се изисква сертификатът да бъде депозиран в регистрирано хранилище. В повечето юрисдикции собственикът на сертификата за акции на приносител трябва да бъде разкрит на лицензирания регистратор на дружеството.

 

Апостил – апостилът е писмена заверка на официален документ, издадена съгласно Хагската Конвенция от 5 октомври 1961. Когато документът е издаден в държава, подписала Хагската Конвенция и е заверен с апостил, той се признава за валиден във всички държави-членки на Конвенцията и не изисква друга допълнителна заверка.

 

Банкова тайна - в повечето държави едно от условията в отношенията между банкера и клиента е, че банкерът ще пази делата на клиента в тайна. От банковите служители обикновено се изисква да подпишат декларация за спазване на поверителността относно делата на банката. Нивото на стриктността на банковата тайна зависи от местните закони и подписаните договори за обмен на информация, които зависят от всяка определена държава.

 

Вноски - нещо със стойност, което физическо или юридическо лице внася в капитала на дружеството, включително в пари, чрез апорт на имот или оказани услуги, или запис на заповед или друг вид задължение да се направи вноска в пари или чрез апорт на имот или във вида на предоставени услуги.

 

Годишна поддръжка – това е такса, която всички Дружества трябва да плащат годишно. Тази такса включва такси за годишно обновяване, които са различни в зависимост от юрисдикцията, където е регистрирано дружеството. Тя включва държавни такси, адресна регистрация, лицензиран регистратор и административни такси.

 

Готова компания - вече учредено и регистрирано дружество, което се намира в неактивно състояние докато не бъде продадено на клиента. Понякога се нарича „старо дружество”.

 

Дивидент - част от дохода на дружеството, след изплащане на данъците, която се разпределя между акционерите, обикновено на базата на притежаваните акции. Сумата на доходите, разпределена във вида на дивиденти, е обикновено определена от Борда на директорите и разделена на броя на акциите.  

 

Довереник - физическо или юридическо лице, на което се прехвърлят активите при създаването на доверителния фонд. Довереникът също така се разпорежда с и управлява имуществото прехвърлено във фонда. Довереникът става законния собственик и е отговорен за управлението на активите и разпределянето им между бенефициарите на фонда.

 

Договорен фонд (взаимен фонд) - инвестиционно дружество, което издава публични акции и инвестира в голям обхват от дружества или активи. Инвеститорите разделят печалбата и приходите от повишаването на стойността на капитала на фонда, но не са отговорни за задълженията на фонда или свързаните с него дружества.

 

Дружествен договор – в някои юрисдикции регулиращия устав дружественият договор включва вътрешните наредби /правила, съгласно които се управлява дружеството.

 

Дружествен Договор на Дружество с ограничена отговорност / Командитно дружество / Партньорство с ограничена отговорност - писмен договор, отнасящ се до делата на дружеството и начина на извършване на търговската дейност, който е обвързващ за всички Членове на Дружеството.

 

Дружество с данъчни облекчения – дружество, което не се облага с някои данъци или което е освободено от съобразяването с определени разпоредби / закони на държавата, в която е учредено. 

 

Дружество с ограничена отговорност (LLC) - вид юридическо лице, което съчетава най-удобните черти на корпорацията и партньорството. То позволява пълно използване на данъчните преимущества на партньорството, но едновременно с това осигурява ограничена отговорност на собствениците. LLC се притежава от Членове, а не Акционери, като обикновено и управлението е възложено на Членовете.

 

Дъщерно дружество - дружество, което се намира под контрола на друго дружество, което притежава акциите му. Често повече от половината от акциите на дъщерното дружество са притежавани от другото дружество.

 

Жител - лицето, което живее / има постоянен адрес в конкретна юрисдикция (разглеждана като държава).

 

Законите за защита на информация

Офшорните юрисдикции имат закони, които забраняват на финансовите институции (банки, брокери, застрахователни брокери, и т.н.) и консултанти (брокери, счетоводители, пълномощници, инвестиционни брокери и т.н.) да разкриват информация за клиенти или техните сметки на трети лица. Тези закони важат за трети лица независимо дали те са физически лица, дружества или държавни органи.

 

Командитно дружество / Партньорство с ограничена отговорност (LLP) - вид юридическо лице, което съчетава най-удобните черти на корпорация и партньорството. То позволява пълно използване на данъчните преимущества на партньорството, но едновременно с това осигурява ограничена отговорност на собствениците. LLPсе притежава от Членове, а не Акционери, като обикновено и управлението е възложено на Членовете.

 

Корпоративен директор - физическо или юридическо лице, действащо като официален директор на дружеството. Корпоративният директор има правото да подписва договори, да преговаря за заеми, и др. от името на дружеството. Корпоративният директор представлява компанията и управлява нейните бизнес и бизнес дела.

 

Корпоративен номинален акционер(и) - юридическо лице (лица), чиито имена се появяват в качеството на акционери в публичните регистри и дружествени документи вместо имената на бенефициарния собственик на Дружеството. Това се прави за осигуряване на най-висока степен на сигурност и поверителност.

 

Корпоративен номинален член(ове) - юридическо лице (лица), чиито имена се появяват в качеството на акционери в публичните регистри и дружествени документи вместо имената на бенефициарния собственик на Дружеството. Това се прави за да се осигури най-висока степен на сигурност и поверителност.

 

Крайният бенефициарен собственик - истинският собственик на дружеството, но името му се разкрива само на лицензирания регистратор и на банката, с която се работи, съгласно изискванията на процедурите за надлежна проверка на клиентите.

 

Лицензиран регистратор - физическо или юридическо лице, посочено в устава за учредяване за да представлява дружеството в юрисдикцията на учредяването. Лицензираният регистратор обикновено предоставя регистрационен адрес на дружеството, занимава се с връзките с местните органи на властта, получава всичките правни и данъчни документи и / или известия, адресирани до дружеството. Той също така се занимава с подновяване на лиценза за търговска дейност / поддръжката на актуалното състояние на дружеството и предоставяне на заверени копия на документи, апостили, и т.н.

 

Меморандум за учредяване (или Дружествен Устав) – това е първия конституционен документ на дружеството, който заедно с Устава за учредяване трябва да бъде подаден в Регистъра на дружествата. Този документ съдържа името на дружеството, регистрационния адрес, правата и целите на дружеството, разрешения акционерен капитал и декларация за ограничена отговорност. Понякога Меморандумът за учредяване се комбинира с Устава, образувайки “Меморандум и Устав за учредяване ” или съкратено на английски ”Ем&Ей”.

 

Местно дружество - дружество, което се третира според законите на юрисдикцията, в която е учредено или което, за данъчни цели или за целите на валутния контрол, или едновременно и за двете цели, се третира според законите на юрисдикцията, в която извършва търговска дейност, като местно на тази юрисдикция дружество (като учредено в тази юрисдикция дружество).

 

Място на стопанска дейност - юридическо понятие, прилагано от една държава за целите на данъчното облагане на търговска дейност, осъществена на нейна територия от дружество или лице, учредено или пребиваващо извън съответната местна юрисдикция. Изразът често се използва в спогодбите заизбягване на двойното данъчно облагане, въпреки това, че на практика няма единно определение, което да е възприето, както в спогодбите заизбягване на двойното данъчно облагане, така и от юрисдикциите и което определение да се отнася до понятието „място на стопанска дейност”, употребявано в основните данъчни закони на отделните юрисдикции.

 

Неактивно Дружество - дружество, което по никакъв начин не се занимава активно с търговска дейност. То има регистрирано име, директори, устав, и т.н., но няма търговски оборот.

 

Нерезидентна компания - дружество, което се явява нерезидентно за юрисдикцията, на чиято територия, в която протича основната му търговска дейност. Това се прави с цел облекчаване на данъци или за целите на валутния контрол, или и с двете цели.

 

Номинал (номинално лице) - физическо лице (или физически лица), или юридическо лице (юридически лица), чието име се появява в публичните регистри и дружествените документи вместо името на бенефициарния собственик на Дружеството. Това се прави за осигуряване на най-висока степен на сигурност и поверителност.

 

Номинален акционер - физическо лице/а или юридическо лице/а, чието име, в качеството му на акционер, се появява върху дружествените документи вместо името на бенефициарния собственик на Дружеството.

 

Номинален директор/и - физическо лице (или физически лица), или юридическо лице (юридически лица), чието име, в качество му на Директор на дружеството, се появява в публичните регистри и дружествените документи вместо името на бенефициарния собственик на Дружеството. Това се прави за осигуряване на най-висока степен на сигурност и поверителност. Номиналните директори нямат контрол върху Дружеството и нямат правото да го управляват.

 

Номинален секретар - физическо лице (или физически лица), или юридическо лице (юридически лица), чието име в качество му на Секретар на Дружеството, се появява в публичните регистри и дружествените документи вместо името на бенефициарния собственик на Дружеството. Това се прави за осигуряване на най-високата степен на сигурността и поверителността.

 

Номинален член/ове - физическо лице (или физически лица), или юридическо лице (юридически лица), чието име, в качество му на Член на дружеството, се появява в публичните регистри и дружествените документи вместо името на бенефициарния собственик на Дружеството. Това се прави за осигуряване на най-висока степен на сигурност и поверителност.

 

Номинални услуги - услугите, целта на които е защита на активите и осигуряването на поверителност относно бенефициарния собственик на Дружеството. Те защитават истинската идентичност на крайния бенефициарен собственик (UBO), обезпечавайки дискретност и анонимност. Имената на номиналното лице/а се появяват върху дружествените документи вместо името на бенефициарния собственик на Дружеството.

 

Обезпечител - банка, организации и дружества, предоставящи финансови услуги, лицензиран регистратор или някакво друго юридическо лице, което е отговорно за управляване или администриране на попечителството или друг вид съхранение на активи за други лица или институции срещу съществуващи такси.

 

Обикновени акции - най-разпространената форма на акции. Всяка акция дава на притежателя си идентично количество права. Акционери имат правото да гласуват на събранията и да получават дивиденти, които варират взависимост от печалбата на дружеството. Притежателите на обикновените акции са собствениците на дружеството.

 

Основател (Учредител или Дарител) - лице, което създава фонд / тръст, дарявайки имот или активи, за да бъдат управлявани и администрирани от попечител/и. В такъв случай, всяка печалба или изгода отива в полза на бенефициар.

 

Офшорен Тръст (доверителен фонд) - тръст (доверителен фонд), който е учреден в офшорна юрисдикция.

 

Пазител на тръста / фонда - лицето, назначено от основателя да ръководи тръста от името на бенефициарите. В много от юрисдикциите, понятието за пазител на тръста / фонда се формулира от местни закони за тръстове / фондовете. Той има правото на вето срещу попечителя по отношение на въпросите, предоставени на усмотрението на попечителя, но няма права да се намесва по отношение на въпросите, недвусмислено включени в Поверителна декларация / Договор за доверително управление. Решенията по тръста са единствено от компетенцията на попечителя. Пазителят на тръста / фонда има властта да отстрани попечителя и да назначава други попечители. Той може да се консултира с основателя, но окончателните решения трябва да са на пазителя на тръста. Степента на властта на пазителя на тръста се определя от основателя във всеки отделен случай.

 

Поименни акции - вид акции, които се прехвърлят чрез документ за прехвърляне на акции. Името на собственика на акциите е вписано в регистрите на дружеството и името на акционера се изписва върху съответния сертификат за акции.

 

Пране на пари - процес, който се получава, когато криминални или терористични структури се опитват да придадат на незаконно спечелени пари вида на законни, като ги пуснат по верига от банки и дружества, докато оригиналния произход на парите не бъде напълно заличен и парите да не започнат да изглеждат “чисти”.

 

Протокол - официален протокол от заседание, събрание, или комисия. Този протокол включва описанието на всички решения, взети по време на срещата.

 

Процедурите за надлежна проверка на клиентите/ партньори - детайлно професионално проучване и анализ на дружество или организация. Това се прави във връзка с подготовката на търговска транзакция. Може да включва анализ на бизнес структурата, анализ на финансовото състояние на дружеството, на идентификацията и надеждността на собственици, директори, на бъдещия потенциал на дружеството, да включва анализ на рисковете, свързани с търговската дейност на дружеството, бизнес плана на дружеството, и т.н.

Пълномощно – това е документ, даващ правото на едно лице да действа от името на друго лице или дружество.

 

Разпределяне - директно или индиректно прехвърляне на пари или друго имущество на или в полза на бенефициарите, членовете, или акционерите, съответно на участието им. Разпределянето може да е във формата на декларация или изплащане на печалба, покупка, пенсиониране или друго придобиване на участия, разпределяне на задължения, или друго.

 

Регистрационния офис - официалния адрес на дружеството, на който власти, инстанции на съда и ищци изпращат известия. Този адрес трябва винаги да е актуален за доставяне на документи до дружеството и обикновено се предоставя от лицензирания регистратор.

 

Регистър на дружествата - държавна институция, контролираща учредяването и поддръжката на дружества, създадени според местните закони.

 

Редомицилиране на Дружеството - процесът на преместването на юридическия адрес на Дружеството от една юрисдикция в друга, включително смяна на държавата, съгласно чиито закони е регистрирано и учредено Дружеството, което запазва своята правна идентичност.

 

Седалище - мястото, където е юридическият адрес на едно дружество или тръст, или на което физическото лице планира да се върне, или в някои случаи държавата, от която идва лицето. В други юрисдикции седалището е мястото, където физическото лице има дългосрочно пребиваване, а що се касае до дружествата - мястото, където са учредени.

 

Спогодба заизбягване на двойното данъчно облагане – това е двустранен договор между две държави. Той цели облекчаване положението на лица, които иначе биха подлежали на облагане с данъци и в двете държави, по отношение на едни и същи приходи, транзакции и събития.

 

Тръст (Доверителен фонд) - юридическо лице, учредено с целта защита и запазване на активи в полза на трето лице, бенефициар. Тръстът се управлява съгласно уреденото в Договор за доверително управление, който е договор засягащ три страни – основател, довереник и бенефициар. В тръста, основателят прехвърля собствеността на активите на довереника за сметка на бенефициара.

 

Тръстов договор - документ, с който се учредява тръст и с който се определя начинът, по който попечителите ще ръководят и управляват тръста и как те ще разпределят поверените активи (средства) между бенефициарите. Тръстов договор също така представлява и договорът между заемодател и заемополучател за прехвърляне на идеални части от земята на заемополучателя на неутрално трето лице, попечител, за да се гарантира плащането на дълга от заемополучателя.

 

Удостоверение за актуално състояние - официално удостоверение от Регистъра на дружествата, в зависимост от юрисдикцията по местоучредяване, което удостоверява, че дружеството съществува законно и съобразно с всичките изисквания на местните закони.

 

Удостоверение за актуално състояние и потвърждение за възложени задължения – това е официален документ, издаден от лицензирания регистратор или органите на властта в юрисдикцията по учредяването на дружеството, което посочва назначените директори и потвърждава валидността на тяхното назначаване. При необходимост, Удостоверението също така може да посочва и акционерите.

 

Удостоверение за учредяване - подписано удостоверение, издадено от Регистъра на дружествата, свидетелстващо, че даденото дружество е надлежно учредено. То служи като доказателство за учредяване и регистрация в местния Регистър на дружествата според юрисдикцията. Това удостоверение включва основна информация за дружеството (име на дружеството, дата и място на регистрация, регистрационен номер на дружеството, и. т.н.)

 

Устав на Дружеството – това са правила, управляващи отношенията между членовете на дружеството. Често Уставът на Дружеството се споменава само като “Устав”. Той помага за установяването на правата и задълженията на акционерите и директорите на дружеството. Също така Уставът разглежда вътрешните за дружеството въпроси, като например, одит, назначаване на директорите, издаване и прехвърляне на акциите, дивиденти, сметки и общи събрания.

 

Холдингово дружество – дружество, чиято дейност е ограничена до притежаване и управление на инвестиции и имоти, без да има същинска търговска дейност. Изискванията за получаване на статут на холдингово дружество се различават според различните държави (най-вече Лихтенщайн, Люксембург, Науру и Холандия).

 

Хонорар - всички суми, получени срещу изключителното право на ползване на нематериалнасобственост, като патенти, авторското право, тайни технологии и формули, както и суми, получени за правото на разработване на минерални, нефтени, или петролни ресурси.

 

САВА Мениджмънт ООД

 

Категория: